logotyp

Warszawa, dnia 11.02 2019 r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na udzielenie zamówienia o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. z zachowaniem zasady konkurencyjności, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na zadanie pod nazwą: Pełnienie obsługi finansowo-księgowej i sprawozdawczości projektu pn.: „Rozwiniecie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo”

Mickiewicza 31 lok. 9

81-832 Sopot

Regon: 363213938

NIP: 5851472859

E – mail: biuro@zobaczycnanowo.pl

tel. 22 630 95 57

 

Biuro:

Ul. Trębacka 4, p. 309, 00-074 Warszawa

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto prowadzone będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017r. z zachowaniem zasady konkurencyjności oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2014 poz.121 z późn. zm.);

3. Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

1) Strona internetowa Zamawiającego http://zobaczycnanowo.pl/.

4, Opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: obsługi finansowo-księgowej i sprawozdawczości projektu pn. Rozwiniecie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach projektu „2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

4.2. Okres realizacji 37 miesięcy, od 01.12.2018 do 31.12.2021  zgodnie z Umową Nr POWR.02.19.00-00-KP09/18

Projekt prowadzony jest w partnerstwie.

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie stosowania  innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w szerszej formie niż wynikająca z obowiązku ustawowego. Dzięki zwiększonemu udziałowi społecznemu w procesie opracowywania dokumentów planistycznych, nastąpi podniesienie ich jakości.

Łączny koszt kwalifikowalny projektu wynosi: 1 999 320,00 PLN.

Planowaną w projekcie formą zatrudnienia specjalisty jest umowa cywilno-prawna.

4.3. Szczegółowy zakres świadczonej usługi:

 • w razie potrzeby na wyraźne wezwanie udział w spotkaniach z Zamawiającym,
 • podejmowanie wspólnie z Beneficjentem Wiodącym kluczowych decyzji związanych z Projektem,
 • przygotowanie w części formalnej zapytań ofertowych wraz z umowami,
 • przygotowywanie i wprowadzanie zmian dotyczących realizacji projektu i wniosku,
 • monitoring postępu realizacji projektu, w tym agregowanie danych ilościowych i rezultatów,
 • opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wymogami programu,
 • udział w kontrolach prowadzonych przez organy wewnętrzne Zamawiającego oraz uprawnione instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji Projektu (w szczególności przez Instytucją Zarządzającą),
 • składanie kwartalnie wniosków o płatność i rozliczanie projektu
 • współpraca w niezbędnym zakresie z działem księgowym Beneficjenta Wiodącego oraz działami księgowymi Partnerów jak również z niezależnymi audytorami,
 • monitorowanie postępów finansowych projektu, w tym przygotowywanie części finansowej raportów okresowych/końcowych,
 • bieżąca obsług systemy SL 2014
 • korespondencja, raportowanie oraz opisy dokumentów finansowych będzie prowadzona przez specjalistę w języku polskim.

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79421000-1 – Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych.

4.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może dokonać modyfikacji treści Zapytania Ofertowego, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Modyfikacja może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.

4.5. Każdy z oferentów może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień wyłącznie na pytania przesłane drogą elektroniczną.

4.6. Adres, na który należy przesyłać pytania: biuro@zobaczycnanowo.pl w temacie wiadomości należy wpisać: WAŻNE! Pytanie – specjalista PO WER

5. Termin wykonania zamówienia – okres realizacji projektu do 31.12.2021

6. Warunki udziału w postępowaniu

6.1. Wymagania formalne – w okresie ostatnich 5 lat należycie zrealizował 4 usługi w zakresie rozliczania projektów o wartości powyżej 1 mln PLN, w tym przynajmniej jednym projekt partnerski w ramach PO WER, udokumentowany zaświadczeniami lub referencjami wydanymi przez podmioty, dla których Oferent realizował zadania – Załącznik nr 2.

Dysponuje ekspertem, który posiada:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, potwierdzone kserokopią dyplomu
 • posiada 5 letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych z EFS – Załącznik nr 3.

Spełnienie warunków formalnych Zamawiający oceni na podstawie dokumentów i informacji załączonych do oferty przez Oferenta.

Spełnienie warunków formalnych Zamawiający oceni na podstawie dokumentów i informacji załączonych do oferty przez Oferenta.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania wszystkich warunków w postępowaniu.

6.2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

7. Informacja na temat zakresu wykluczenia – powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone osobom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej

8. Informacje o sposobie porozumiewania się z zamawiającego z oferentem oraz wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami, a także wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

8.1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem maila na adres biuro@zobaczycnanowo.pl

8.2. Zapytania, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują listownie, faksem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres e-mail: biuro@zobaczycnanowo.pl

8.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą zapytania, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.4. Przy braku potwierdzenia (niezwłocznego) otrzymania wiadomości przez Wykonawcę drogą faksową lub drogą elektroniczną , Zamawiający przyjmuje, że pismo przekazane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie, a pozytywny raport z urządzenia faksującego Zamawiającego o dostarczeniu dokumentów jw. do Wykonawcy będzie traktowany jako potwierdzenie otrzymania dokumentu przez Wykonawcę.

8.5. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego:

1) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.

4) Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym i treść pytań wraz z wyjaśnieniami umieści na swojej stronie internetowej www.zobaczycnanowo.pl bez wskazania źródła zapytania.

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6) Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w niniejszym zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostanie podana informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, o czym zostaną poinformowani Wykonawcy.

8.7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.

8.8. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Grzegorz Romańczuk, tel. 22 630 95 57, biuro@zobaczycnanowo.pl

9. Termin związania oferta

Oferenci przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

1). Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.

2). Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.

3). Oferta powinna być sporządzona na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta. Załączniki do oferty powinny być również podpisane przez uprawnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Oferenta.

4).  Do oferty należy dołączyć materiały świadczące o posiadanych kwalifikacjach (kserokopie dyplomów i zaświadczeń), stażu pracy, doświadczeniu i wcześniejszych realizacjach dotyczących przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 i 2,).

5). Forma dokumentów:

 1. oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca składane są w oryginale,
 2. dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
 3. poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6). W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona koniecznie opatrzona zapisem „za zgodność z oryginałem” i być podpisana zgodnie z pkt. 3 niniejszego rozdziału.

7). Zamawiający zaleca złożenie oferty z zastosowaniem formularza ofertowego (zał. nr 1 do zapytania) wraz z sumarycznym kosztem obliczonym dla warunków zamówienia i zawierającym dane ofertowe opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym, z deklaracją o związaniu tą ofertą przez wymagany okres 30 dni od upływu terminu na składanie ofert (Wzór formularza ofertowego stanowi zał. nr 1 do zapytania ofertowego).

8). Zaleca się żeby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były zszyte w sposób trwały zapobiegający możliwości dekompletacji oferty.

9). Wszelkie miejsca, w których Oferent dokonał zmian, powinny być parafowane przez osobę (lub osoby) podpisujące ofertę.

10). Zaleca się żeby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane wg schematu: kolejny numer strony/ ilość wszystkich stron.

11). Zaoferowana cena wykonania zamówienia jest ceną ryczałtową i powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cenę należy wyrazić w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena wykonania zlecenia powinna zawierać cenę brutto za miesiąc świadczenia usługi oraz za cały okres tj. do 31.12.2021.

12). Ofertę należy złożyć mailem na adres biuro@zobaczycnanowo.pl

Tytuł: Oferta na „Pełnienie obowiązków specjalisty projektu PO WER, Nie otwierać przed dniem: 20.02.2019 r.

13). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie lub zaginięcie oferty nieoznaczonej zgodnie z powyższym opisem.

14).  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1). Termin składania ofert: do: 19.02.2019 do końca dnia.

2). Miejsce składania ofert:

mailem na adres biuro@zobaczycnanowo.pl

3). Termin otwarcia ofert: 20.02.2019.

Miejsce otwarcia ofert: biuro Zamawiającego

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

4).  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5). Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także informacje dotyczące ceny, dyspozycyjności oraz doświadczenia.

12. Przesłanki odrzucenia oferty

12.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 • została złożona przez Wykonawcę:
 1. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym lub
 2. powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
  • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,

13. Kryteria oceny ofert:

13.1. Oceny formalnej i merytorycznej Ofert dokona Zamawiający.

13.2. Oferty złożone po terminie będą odrzucone.

13.3. Ocena Ofert dokonywana będzie według następujących kryteriów:

a) Cena – (ocena na podstawie zał. nr 1)

Cena będzie obliczana według następującego wzoru:

Cena najniższej oferty

————————————  x 75

Cena badana

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta to 75.

b) Doświadczenie oferenta w realizacji usług – (ocena na podstawie zał. nr 2)

4 usługi – 0 pkt

5 usług – 5 pkt

6 usług – 10 pkt

7 usług – 15 pkt

8 usług – 20 pkt

powyżej 8 usług – 25 pkt

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta to 25.

13.4. Łączna liczba punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych
w poszczególnych kryteriach.

13.5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

13.6. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym
w szczególności: wartość usługi, wszelkie koszty dojazdu do Zamawiającego, podatki i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy,

13.7. Cena oferty za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza cenowego (załącznik nr 1 do zapytania).

13.8. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

13.9. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą ilość punktów, a ceny tych ofert są takie same, Zamawiający będzie wzywał Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13.10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dodatkową.

13.11. Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

14. Informacja o wyniku postępowania

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej  Zamawiającego www.zobaczycnanowo.pl , informację o wyniku postępowania, tj.:

1) wyborze wykonawcy albo

2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo

3) niezłożeniu żadnej oferty, albo

4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiany te wskazane zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

16. Pozostałe informacje

16.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

1) zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,

2) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

3) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

4) unieważnienia postępowania (tzn. postępowanie uznaje się za nierozstrzygnięte), jeśli:

 1. a) nie złożono żadnej oferty niepodlegająca odrzuceniu,
 2. b) cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 3. c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
 4. d) postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu lub należałoby wprowadzić zmiany w zapytaniu ofertowym po otwarciu ofert,
 5. e) w przypadku, o którym mowa w pkt. 14 ppkt. 4, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

16.2. W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający poinformuje o tym fakcie w sposób określony w pkt 14.

16.3. Zamawiający nie przewiduje:

 • składanie ofert częściowych,
 • składanie ofert wariantowych,
 • aukcji elektronicznej,
 • zawarcie umowy ramowej,
 • zwrotu kosztu udziału w postępowaniu.

16.4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Wytyczne Ministerstwa Rozwoju pt. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020″ z dn. 19 lipca 2017 roku.

Informacje dodatkowe

17.1. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo”,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z lit.
  e RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o umowę nr Nr 02.19.00-00-KP09/18.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 71 rozporządzenia 1303/2013 przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej za projekt;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących służy realizacji procesu wyłonienia wykonawcy na wskazane zadnie w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu pn. „19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Powyższe zapytanie w formacie PDF.

Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz usług

Załącznik nr 3 – Doświadczenie eksperta

Załącznik nr 4 – Wzór umowy