DANE GMINY DEKLARUJĄCEJ UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

PEŁNA NAZWA INSTYTUCJI
PEŁNY ADRES INSTYTUCJI
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Miejscowość Województwo

Typ gminy Czy w gminie jest podjęta uchwała o sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
Nr uchwały o sporządzeniu MPZP lub SUiKZP
Stopień pokrycia gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (%)
Liczba wydanych pozwoleń na budowę w latach 2014-2018
Jak długo w gminie trwała procedura planistyczna do czasu podjęcia uchwały?
Jaka jest powierzchnia wszystkich mpzp obecnie opracowywanych powyżej 3 lat od podpisania umowy z projektantem
Jaka jest powierzchnia wszystkich mpzp obecnie opracowywanych od podpisania umowy z projektantem
Liczba wszystkich mpzp obecnie opracowywanych powyżej 3 lat od podpisania umowy z projektantem
Liczba wszystkich mpzp obecnie opracowywanych od podpisania umowy z projektantem
Czy obszar, dla którego gmina planuje sporządzenie dokumentu planistycznego obejmuje  obszar rewitalizacji
 obszar objęty ochroną krajobrazu i przyrody
 obszar zabytkowy
 obszar poprzemysłowy
 obszar objęty Specjalną Strefą Ekonomiczną
 obszar objęty planowanymi inwestycjami celu publicznego
Czy gmina uczestniczyła w ramach pierwszego konkursu na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15

DANE KONTAKTOWE
Koordynator projektu ze strony gminy
Telefon kontaktowy Koordynatora
Adres poczty elektronicznej (e-mail) Koordynatora
Pracownik odpowiedzialny za proces konsultacji dokumentu planistycznego
Telefon kontaktowy Pracownika
Adres poczty elektronicznej (e-mail) Pracownika

Załącznik nr 1:
  UWAGA: Załączniki, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego:

 • Załącznik 1a. Deklaracja uczestnictwa
 • oraz
 • Załącznik 1b. Wypełniony formularz zobowiązania do podjęcia takiej uchwały lub uchwał w ciągu 3 miesięcy, licząc od daty deklaracji ze wskazaniem proponowanych granic obszarów, które będą w przyszłości objęte ustaleniami tego dokumentów lub dokumentów:
  − w przypadku planowanego podjęcia prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub jego zmianą – opisanie, jakie kierunki zagospodarowania przestrzennego zostaną przyjęte w tym dokumencie,
  − w przypadku planowanego podjęcia prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą – wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zawierające ustalenia dla obszaru podejmowanego planu miejscowego.
 • lub
 • Załącznik 1c. Kopia uchwały lub uchwał w sprawie sporządzania /zmiany dokumentu lub dokumentów planistycznych wraz z załącznikami (w przypadku uchwały lub uchwał dotyczących sporządzenia / zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – także wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zawierające ustalenia dla obszaru podejmowanego planu miejscowego).
 • Wymagane załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania gminy.
 • Dozwolona wielkość plików - do 5 MB
 • Dozwolony format plików - PDF , JPG
Załącznik nr 2:
Przepisz wyświetlony kod:
captcha