logotyp

„Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Szanowni Państwo,

Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” wraz z Partnerami: GARD Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna oraz ResPublic sp. z o.o. w ramach projektu pn: „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” realizowanego w ramach konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczyna nabór 20 gmin do ww. projektu.

Nabór gmin trwa od 11.02.2019 do 25.02.2019 do godz. 23.59.

Celem projektu są przeprowadzone we współpracy z NGO konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w 20 gminach w Polsce.

Zgodnie z metodologią doboru gmin wsparciem objęte zostaną gminy:

 • posiadające podjętą uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów planistycznych (lub ich zmian) lub zobowiązujące się podjęcie uchwały w ciągu 3miesięcy od złożenia deklaracji o przystąpieniu do projektu,
 • cechujące się niekorzystną proporcją pomiędzy stopniem pokrycia obszaru gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego a liczbą wydanych pozwoleń na budowę,
 • napotykające problemy z przedłużającą się procedurą planistyczną (czas opracowania dokumentu planistycznego pow. 3 lat),
 • z terenu całego kraju (każde województwo będzie reprezentowane przez minimum jedną gminę),
 • planujące sporządzenie dokumentów planistycznych dla obszarów obejmujących, co najmniej jeden z następujących tematów: obszary rewitalizacji, objęte ochroną krajobrazu i przyrody, zabytkowe, poprzemysłowe, SSE, objęte planowanymi inwestycjami celu publicznego,
 • reprezentujące jeden z trzech typów (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
 • przystępujące do sporządzenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W ramach projektu będą realizowane m. in. następujące zadania:

 1. Przeprowadzenie procesu naboru gmin do udziału w projekcie i podpisanie umów grantowych,
 2. Opracowanie i przekazanie gminom indywidualnych planów konsultacji, dobór i przekazanie narzędzi konsultacyjnych oraz grantów.
 3. Przeszkolenie pracowników gmin w ramach Akademii Konsultacji Społecznych,
 4. AKS wsparcie indywidualne pracowników- prekonsultacje,
 5. Doradztwo w zakresie konsultacji kierunkowych, roboczych i integrujących,
 6. Monitorowanie i ewaluacja realizacji planów konsultacji w gminach,

Zapraszam Państwa do zapoznania się z regulaminem naboru gmin i wypełnienia formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie.

Link do formularza rejestracyjnego.

 1. Regulamin konkursu (wersja nieaktualna)
 2. Regulamin konkursu (wersja zaktualizowana)
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Formularz zgłoszeniowy
 4. Załącznik nr 1a do Regulaminu konkursu – Deklaracja uczestnictwa
 5. Załącznik nr 1b do Regulaminu konkursu – Formularz zobowiązania
 6. Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu – Szacowanie wielkości grantu
 7. Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu – Zestaw narzędzi (technik) prowadzenia konsultacji społecznych
 8. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Harmonogram naboru wniosków
 9. Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu – Umowa grantowa (wzór)
 10. Klauzula informacyjna (RODO)

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Romańczuk
Prezes Zarządu
Fundacji Kultury Przestrzeni
„Zobaczyć na nowo”