logotyp

„Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Szanowni Państwo,

Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” wraz z Partnerami: GARD Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna oraz ResPublic sp. z o.o. w ramach projektu pn: „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” realizowanego w ramach konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczyna ogłasza II nabór do konkursu grantowego.

Nabór gmin trwa od 12.09.2019 do 26.09.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.09.2019 r.

W ramach piątego naboru wybrane zostaną 2 gminy.

Celem projektu są przeprowadzone we współpracy z NGO konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w 20 gminach w Polsce.

Do konkursu mogą przystąpić gminy posiadające podjętą uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów planistycznych (lub ich zmian) lub zobowiązujące się podjęcie uchwały w ciągu 3 miesięcy od złożenia deklaracji o przystąpieniu do projektu,

W ramach projektu będą realizowane m. in. następujące zadania:

 1. Przeprowadzenie procesu naboru gmin do udziału w projekcie i podpisanie umów grantowych,
 2. Opracowanie i przekazanie gminom indywidualnych planów konsultacji, dobór i przekazanie narzędzi konsultacyjnych oraz grantów.
 3. Przeszkolenie pracowników gmin w ramach Akademii Konsultacji Społecznych,
 4. AKS wsparcie indywidualne pracowników- prekonsultacje,
 5. Doradztwo w zakresie konsultacji kierunkowych, roboczych i integrujących,
 6. Monitorowanie i ewaluacja realizacji planów konsultacji w gminach,

Zapraszam Państwa do zapoznania się z regulaminem naboru gmin i wypełnienia formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie.

Link do formularza rejestracyjnego.

 1. Regulamin konkursu (nabór V)
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Formularz zgłoszeniowy
 3. Załącznik nr 1a do Regulaminu konkursu – Deklaracja uczestnictwa
 4. Załącznik nr 1b do Regulaminu konkursu – Formularz zobowiązania
 5. Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu – Szacowanie wielkości grantu
 6. Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu – Zestaw narzędzi (technik) prowadzenia konsultacji społecznych
 7. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Harmonogram naboru wniosków (wersja V)
 8. Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu – Umowa grantowa (wzór)
 9. Klauzula informacyjna (RODO)

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Romańczuk
Prezes Zarządu
Fundacji Kultury Przestrzeni
„Zobaczyć na nowo”