DANE GMINY DEKLARUJĄCEJ UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

  PEŁNA NAZWA INSTYTUCJI
  PEŁNY ADRES INSTYTUCJI
  Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
  Miejscowość Województwo

  Typ gminy Czy w gminie jest podjęta uchwała o sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
  Nr uchwały o sporządzeniu MPZP lub SUiKZP
  Stopień pokrycia gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (%)
  Liczba wydanych pozwoleń na budowę w latach 2014-2018
  Jak długo w gminie trwała procedura planistyczna do czasu podjęcia uchwały?
  Jaka jest powierzchnia wszystkich mpzp obecnie opracowywanych powyżej 3 lat od podpisania umowy z projektantem
  Jaka jest powierzchnia wszystkich mpzp obecnie opracowywanych od podpisania umowy z projektantem
  Liczba wszystkich mpzp obecnie opracowywanych powyżej 3 lat od podpisania umowy z projektantem
  Liczba wszystkich mpzp obecnie opracowywanych od podpisania umowy z projektantem
  Czy obszar, dla którego gmina planuje sporządzenie dokumentu planistycznego obejmuje obszar rewitalizacji
  obszar objęty ochroną krajobrazu i przyrody
  obszar zabytkowy
  obszar poprzemysłowy
  obszar objęty Specjalną Strefą Ekonomiczną
  obszar objęty planowanymi inwestycjami celu publicznego
  Etap konsultacji
  Czy gmina uczestniczyła w ramach pierwszego konkursu na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15

  DANE KONTAKTOWE
  Koordynator projektu ze strony gminy
  Telefon kontaktowy Koordynatora
  Adres poczty elektronicznej (e-mail) Koordynatora
  Pracownik odpowiedzialny za proces konsultacji dokumentu planistycznego
  Telefon kontaktowy Pracownika
  Adres poczty elektronicznej (e-mail) Pracownika

  Załącznik nr 1:
   UWAGA: Załączniki, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego:

  • Załącznik 1a. Deklaracja uczestnictwa
  • oraz
  • Załącznik 1b. Wypełniony formularz zobowiązania do podjęcia takiej uchwały lub uchwał w ciągu 3 miesięcy.
  • lub
  • Załącznik 1c. Kopia uchwały lub uchwał w sprawie sporządzania /zmiany dokumentu lub dokumentów planistycznych wraz z załącznikami.
  • Wymagane załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania gminy.
  • Dozwolona wielkość plików - do 5 MB
  • Dozwolony format plików - PDF , JPG
  Załącznik nr 2:
  Przepisz wyświetlony kod:
  captcha