DANE GMINY DEKLARUJĄCEJ UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

PEŁNA NAZWA INSTYTUCJI
PEŁNY ADRES INSTYTUCJI
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Miejscowość Województwo

Typ gminy Czy w gminie jest podjęta uchwała o sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
Nr uchwały o sporządzeniu MPZP lub SUiKZP
Stopień pokrycia gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (%)
Liczba wydanych pozwoleń na budowę w latach 2014-2018
Jak długo w gminie trwała procedura planistyczna do czasu podjęcia uchwały?
Jaka jest powierzchnia wszystkich mpzp obecnie opracowywanych powyżej 3 lat od podpisania umowy z projektantem
Jaka jest powierzchnia wszystkich mpzp obecnie opracowywanych od podpisania umowy z projektantem
Liczba wszystkich mpzp obecnie opracowywanych powyżej 3 lat od podpisania umowy z projektantem
Liczba wszystkich mpzp obecnie opracowywanych od podpisania umowy z projektantem
Czy obszar, dla którego gmina planuje sporządzenie dokumentu planistycznego obejmuje obszar rewitalizacji
obszar objęty ochroną krajobrazu i przyrody
obszar zabytkowy
obszar poprzemysłowy
obszar objęty Specjalną Strefą Ekonomiczną
obszar objęty planowanymi inwestycjami celu publicznego
Etap konsultacji
Czy gmina uczestniczyła w ramach pierwszego konkursu na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15

DANE KONTAKTOWE
Koordynator projektu ze strony gminy
Telefon kontaktowy Koordynatora
Adres poczty elektronicznej (e-mail) Koordynatora
Pracownik odpowiedzialny za proces konsultacji dokumentu planistycznego
Telefon kontaktowy Pracownika
Adres poczty elektronicznej (e-mail) Pracownika

Załącznik nr 1:
    UWAGA: Załączniki, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego:

  • Załącznik 1a. Deklaracja uczestnictwa
  • oraz
  • Załącznik 1b. Wypełniony formularz zobowiązania do podjęcia takiej uchwały lub uchwał w ciągu 3 miesięcy.
  • lub
  • Załącznik 1c. Kopia uchwały lub uchwał w sprawie sporządzania /zmiany dokumentu lub dokumentów planistycznych wraz z załącznikami.
  • Wymagane załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania gminy.
  • Dozwolona wielkość plików - do 5 MB
  • Dozwolony format plików - PDF , JPG
Załącznik nr 2:
Przepisz wyświetlony kod:
captcha